منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Various Artists - Resident Evil 4
Resident Evil 4
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Kota Suzuki - Dark Forest - Main Menu
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Kota Suzuki - Prologue
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Kota Suzuki - A Day I'll Never Forget
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Kota Suzuki; Shusaku Uchiyama - The Drive (Remake Ver.)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Kota Suzuki - Smell of Death
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Kota Suzuki - Noise of Scars - Ganado (Villagers)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Nozomi Ohmoto; Shusaku Uchiyama - Save Theme (Remake Ver.)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Kota Suzuki; Nozomi Ohmoto - A Cold Wind
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Kota Suzuki - The Chainsaw
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Kota Suzuki; Nozomi Ohmoto - The Church Bell Tolls
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Kota Suzuki - Interlude
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Kota Suzuki - Abandoned Factory
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Kota Suzuki; Misao Senbongi - Serenity (Remake Ver.)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Kota Suzuki - Drums from Hell
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Kota Suzuki; Misao Senbongi - Big Anger on the Lake - Del Lago (Remake Ver.)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Kota Suzuki - Parasite Eyes
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Nozomi Ohmoto - Flourish, Dear Child - El Gigante
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Kota Suzuki - Distortion in the Night
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Kota Suzuki - Besieged
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Nozomi Ohmoto - Do You Got a Smoke?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Kota Suzuki - Fish Farm
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Kota Suzuki - Two Chainsaws
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Kota Suzuki - Catch and Run
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Kota Suzuki - Mutation - Bitores Mèndez
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Nozomi Ohmoto - Sacrifice
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Nozomi Ohmoto - Hellfire
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Nozomi Ohmoto - Uninvited Guest
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Nozomi Ohmoto - Water of the Cursed - Ganado (Zealots)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Nozomi Ohmoto - Audience Chamber
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Nozomi Ohmoto - Quietly - Garrador
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Nozomi Ohmoto - White Knuckled
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Nozomi Ohmoto - Gloria a las Plagas
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Nozomi Ohmoto; Kota Suzuki - A Stone's Throw Away From Death
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Nozomi Ohmoto - I'm So Scared, Leon
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Kota Suzuki; Nozomi Ohmoto - Foreboding Fog
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Kota Suzuki - Light the Shadows
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Kota Suzuki - Terror Suits You - Armadura
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Kota Suzuki - Touching Base
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Nozomi Ohmoto - Solemn Hallway
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Nozomi Ohmoto - Mimesis - Novistador
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Nozomi Ohmoto - Four Claws - Garrador
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Nozomi Ohmoto - Forlorn Depths
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Kota Suzuki - The Executioner's Tail - Verdugo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Kota Suzuki - Mud and Metal
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Nozomi Ohmoto - ”Two of Them. One For Each of Us!” - El Gigante
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Kota Suzuki - Thrill Ride!
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Kota Suzuki - Knives Are Faster
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Kota Suzuki - A Fine Knight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Nozomi Ohmoto - The Clock Tower
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
Nozomi Ohmoto - Lift's Taken
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
Nozomi Ohmoto - Unsteady
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
Nozomi Ohmoto - The Dawn of Waltz
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
Nozomi Ohmoto - Baile de la Muerte - Ramón Salazar
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Kota Suzuki; Shusaku Uchiyama - Infiltration (Remake Ver.)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Kota Suzuki - R.E.D. - Ganado (Soldiers)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Kota Suzuki - Facility
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Kota Suzuki - HUm@n exPerIMent4tiON - Regenerador
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Kota Suzuki - The Speaker
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Kota Suzuki; Shusaku Uchiyama - Path to Closure (Remake Ver.)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Kota Suzuki - Old Wounds, New Weapons
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Kota Suzuki; Shusaku Uchiyama - Witness the Power - Krauser (Remake Ver.)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Kota Suzuki - That You Did, Major
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Nozomi Ohmoto; Misao Senbongi - Back Up (Remake Ver.)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Nozomi Ohmoto - Mayday / Revelation From the Father
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Kota Suzuki - The Altar
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Kota Suzuki - Still You Resist, Child
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Kota Suzuki - A Hall in Ruin
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Kota Suzuki - Absolution
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Kota Suzuki; Shusaku Uchiyama - Origin of Tragedy - Final Battle (Remake Ver.)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Kota Suzuki - The Dominant Plaga
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Kota Suzuki - Thrilling Escape
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Nozomi Ohmoto - On the Horizon
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Kota Suzuki; Misao Senbongi - Sorrow (Remake Ver.)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Craig McConnell - The Bullet Or the Blade
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Kota Suzuki - You Really Are the Best - Results
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Kota Suzuki; Misao Senbongi - End of Umbrella (Remake Ver.)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Kota Suzuki - Shoot the Targets! - Target Practice
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Nozomi Ohmoto; Capcom Sound Team - Pirate Ship Higemaru
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Kota Suzuki - Preludio
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Kota Suzuki; Nozomi Ohmoto; Shusaku Uchiyama - Save Theme - Mellow Nightscape Mix [Bonus Track]
افزودن به پلی لیست

آلبوم رزیدنت ایول ۴ از هنرمندان مختلف

Various Artists - Resident Evil 4

سال انتشار
انتشار :
2024
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
80
آلبوم موسیقی متن بازی ویدئویی رزیدنت ایول ۴ Resident Evil 4 اثری خاطره‌انگیز و ماندگار از هنرمندان مختلف است.
به روز رسانی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو ملوتو شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
ملوتو
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو ملوتو شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :