منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Max Richter - This Is Max Richter
This Is Max Richter
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
پخش قطعه
توقف پخش
1
On the Nature of Daylight [Richter] (From "Shutter Island")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Dream 1 (Before the Wind Blows It All Away) (Pt. 1)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Recomposed By Max Richter: Vivaldi, The Four Seasons : Spring 1
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Dream 1 (Before the Wind Blows It All Away) (Pt. 2)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
A Catalogue of Afternoons
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Vladimir's Blues
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Richter: Spring 1 (2022)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Dream 1 (Before the Wind Blows It All Away) (Pt. 8)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
The Departure
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Dream 1 (Before the Wind Blows It All Away) (Pt. 3)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Dream 1 (Before the Wind Blows It All Away) (Pt. 4)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
To the Stars (From "Ad Astra" Soundtrack)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Richter: Tranquility II
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Psychogeography
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Mirrors
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Follower
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Solitaries
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Movement Study
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Prelude 2
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Colour Wheel
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
21
Origins (Solo)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
22
Little Requiems (Cello Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
23
Mercy Duet
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
24
Richter: Tranquility I
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
25
Mercy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
26
All Human Beings - Pt. 1
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
27
All Human Beings - Pt. 2
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
28
All Human Beings - Pt. 3
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
29
All Human Beings - Pt. 4
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
30
I Will Not Forget You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
31
Path 17 (Before the Ending of Daylight) (Pt. 1)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
32
Path 17 (Before the Ending of Daylight) (Pt. 2)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
33
Path 17 (Before the Ending of Daylight) (Pt. 3)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
34
Path 17 (Before the Ending of Daylight) (Pt. 4)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
35
Path 17 (Before the Ending of Daylight) (Pt. 5)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
36
Path 17 (Before the Ending of Daylight) (Pt. 6)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
37
Path 17 (Before the Ending of Daylight) (Pt. 7)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
38
Space 2 (Slow Waves) (Pt. 1)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
39
Cassiopeia (Pt. 6)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
40
The End of All Our Exploring
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
41
Nonviolent Offender
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
42
What Have They Done?
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
43
Space 17 (Chains) (Pt. 1)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
44
Space 17 (Chains) (Pt. 5)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
45
Dream 0 (Till Break of Day) (Pt. 3)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
46
Departure (Home)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
47
On the Nature of Daylight (Orchestral Version)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
48
In the Garden (Recorded atStudios NYC)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
49
A Lamenting Song (From “Taboo” TV Series Soundtrack)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
50
Rosalee Theme
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
51
Autumn Music 2
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
52
"We Circle Through the Night, Consumed By Fire" (Recorded atStudios NYC)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
53
Written on the Sky
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
54
Only Questions
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
55
She Remembers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
56
The Consolations of Philosophy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
57
Dream 3 (In the Midst of My Life)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
58
Path 5 (Delta)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
59
Horizon Variations
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
60
III. Mrs Dalloway: War Anthem
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
61
The Twins (Prague)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
62
Infra 8
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
63
The Haunted Ocean 4
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
64
Iconography
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
65
Dona Nobis Pacem 1
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
66
Miss Sloane Solo
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
67
Beginning and Ending
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
68
H in New England
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
69
Sunlight
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
70
After Gunter's Death
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
71
A Blessing
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
72
Lullaby From the Westcoast Sleepers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
73
De Profundis
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
74
The Tartu Piano
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
75
Infra 4
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
76
On Reflection
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
77
November
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
78
Circles From the Rue Simon – Crubellier
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
79
Luminous
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
80
IV. Mrs Dalloway: Meeting Again
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
81
Arbenita (11 Years)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
82
The Quality of Mercy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
83
Autumn Music 1
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
84
The Haunted Ocean 1
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
85
VI. Orlando: Modular Astronomy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
86
Embers
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
87
Organum
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
88
In 27 Pieces : Mercy
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
89
Vocal
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
90
Dona Nobis Pacem 2
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
91
When She Came Back (From "Sarah's Key")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
92
These I Send to You
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
93
XVI. The Waves: Tuesday
افزودن به پلی لیست

دیس ایز مکس ریشتر - پلی لیست بهترین و برترین آهنگ های مکس ریشتر

This Is Max Richter

نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو ملوتو شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
ملوتو
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو ملوتو شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :