منو
نوار جستجو
بازگشت به خانه
جستجو
Ennio Morricone - Film Music Collection (Original Versions)
Film Music Collection (Original Versions)
پخش آلبوم
pause
علاقه مندی
اشتراک گذاری
دانلود
دانلود آلبوم
Disc 1 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
C'era una volta il west (From "C'era una volta il west")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Per un pugno di dollari (From "Per un pugno di dollari")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Per un pugno di dollari (From "Per un pugno di dollari")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Per qualche dollaro in più (From "Per qualche dollaro in più")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
La resa dei conti (From "Per qualche dollaro in più")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
L'uomo dell'armonica (From "C'era una volta il west")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Le pistole non discutono (From "Le pistole non discutono")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Death rides a horse (From "Da uomo a uomo")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Una pistola per Ringo (From "Una pistola per Ringo")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
La pace torna a Mimbres (From "Il ritorno di Ringo")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
L'avventuriero (From "L'avventuriero")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Cosa avete fatto a Solange? (From "Cosa avete fatto a Solange?")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Il barone (From "Il barone")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Il giustiziere (From "Il giustiziere")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Addio a Palermo (From "Corleone")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
I pugni in tasca (From "I pugni in tasca")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Incontro (From "il maestro e Margherita")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Ship hunters (From "Cacciatori di navi")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Exultate deo (From "El Greco")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Il funerale (From "Il ritorno di Ringo")
افزودن به پلی لیست
Disc 2 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Agente 505: missione compiuta (From "La trappola scatta a Beirut")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Svegliati e uccidi (From "Svegliati e uccidi")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Milano odia la polizia non può sparare (From "Milano odia la polizia non può sparare")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Vite strozzate (From "Vite strozzate")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Dietro il processo (From "Dietro il processo")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Tre colonne in cronoca (From "Tre colonne in cronaca")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Un uomo nello spazio (From "L'umanoide")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Lauro (From "Viaggio nel terrore - il sequestro dell'Achille Lauro")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Dimenticare Palermo (From "Dimenticare Palermo")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
La classe operaia va in Paradiso (From "la classe operaia va in paradiso")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Reprisal (From "Rappresaglia")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Rabbia e tarantella (From "Allonsanfan")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Città violenta (From "Città violenta")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
La proprietà non è più un furto (From "La proprietà non è più un furto")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Speranze di libertà (From "Sacco e Vanzetti")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Gli indifferenti (From "Gli indifferenti")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Tema d'amore disperato (From "Canone inverso")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Giordano Bruno (From "Giodano Bruno")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Spasmo (From "Spasmo")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
L'uomo delle stelle (From "Luomo delle stelle")
افزودن به پلی لیست
Disc 3 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Punto e basta (From "Ad ogni costo")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
Il ladrone (From "Il ladrone")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Cartoni animati (From "Cartoni animati")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
E la donna creò l'uomo (From "E la donna creò l'uomo")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Mi vedrai tornare (From "Mi vedrai tornare")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
Laringomania (From "Dove vai in vacanza?")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
Il successo (From "Il successo")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
La vita a volte è molto dura, vero Provvidenza? (From "La vita a volte è molto dura, vero Provvidenza?)
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Le meno importanti (From "Idoli controluce")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
Canzone (From "I Basilischi")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Amanti d'oltretomba (From "Amanti d'oltretomba")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Le train (From "Orient Express")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Il colore dei suoi occhi (From "La disubbidienza")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Oceano (From "Oceano")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Finale di un concerto romantico interrotto per violino, pianoforte (in canone) e orchestra (From "Canone inverso")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Lègami (From "Lègami!")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Metello (From "Metello")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
S. Francesco parla agli uccelli (From "Uccellacci e uccellini")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Beata e Joe (From "L'uomo delle stelle")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
I guardiani del cielo (From "I guardiani del cielo")
افزودن به پلی لیست
Disc 4 :
پخش قطعه
توقف پخش
1
Uccellacci e uccellini (From "Uccellacci e uccellini")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
2
In fondo ai miei occhi (From "Menage all'italiana")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
3
Here's to you (From "Sacco e Vanzetti")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
4
Cantata basilisca (From "I basilischi")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
5
Pioggia sul tuo viso (From "Come imparai ad amare le donne")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
6
L'ultimo uomo di Sara (From "L'ultimo uomo di Sara")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
7
È mejo de morì che restà qui (From "Stato interessante")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
8
Ricordare (From "Una pura formalità")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
9
Saharan dream (From "Il segreto del Sahara")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
10
And will you love me? (From "I guardiani del cielo")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
11
Menage all'italiana (From "Menage all'italiana")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
12
Mandolini e chitarre (From "Gente di rispetto")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
13
Vai via malinconia (From "Ad ogni costo")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
14
Una stanza vuota (From "Svegliati e uccidi")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
15
Adesso è amore (From "Lègami!")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
16
Per le antiche scale (From "Per le antiche scale")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
17
Per amore (From "Per amore")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
18
Secret of the Sahara (From "Il segreto del Sahara")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
19
Valzer (From "La corta notte delle bambole di vetro")
افزودن به پلی لیست
پخش قطعه
توقف پخش
20
Angel face (From "Una pistola per Ringo")
افزودن به پلی لیست

آلبوم مجموعه موسیقی فیلم (نسخه های اصلی) منتخبی از برترین آثار موسیقی متن انیو موریکونه

Ennio Morricone - Film Music Collection (Original Versions)

انیو موریکونه
آشنایی بیشتر و دانلود آلبومهای دیگر این هنرمند در
سال انتشار
انتشار :
2023
کیفیت
کیفیت :
MP3 320kbps
تعداد آلبوم
تعداد آلبوم :
1
تعداد آهنگ
تعداد آهنگ :
80
سبک‌های آلبوم :
آلبوم مجموعه موسیقی فیلم (نسخه‌های اصلی) Film Music Collection (Original Versions) منتخبی از برترین آثار موسیقی متن انیو موریکونه Ennio Morricone است.
به روز رسانی : ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
نظرات کاربران
برای ثبت نظر و شرکت در بحث ها عضو ملوتو شوید
0:00
0:00
play pause
loading spinner
play target
ملوتو
بازگشت
سبک‌های موسیقی
بازگشت
حس و حال
برای گوش دادن آنلاین و دانلود آلبوم‌ها و ایجاد پلی‌لیست، عضو ملوتو شوید و اگر عضو هستید وارد سایت شوید و اشتراک تهیه نمایید.
برای خرید سریع اشتراک و دانلود آلبوم شماره همراه خود را وارد کنید :